0 STUDENTS ENROLLED

  Koolituse õppekava vastab Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud tasemele keeleoskusnõuetele. Keeleoskustase määratakse testi alusel enne koolituse algust.  А2: 02.03 – 31.05.2020, hind 1860 eurot
  Koolituse maht: 200 at (150 tundi kontaktõpet ja 50 iseseisvat tööd)

  Koolitusmetoodika:
  Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

  Õpiväljundid:
  – õppija saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
  – kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
  – vastab väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
  – on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist.

  Koolituse alustamise tingimused: Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel. Keeleoskustase määratakse testi alusel või vastava õppejõuga vestluse käigus.

  ÕPPEKAVA  В1: 02.03 – 31.05.2020, hind 2100 eurot
  Koolituse maht: 260 at (182 tundi kontaktõpet ja 78 iseseisvat tööd)

  Koolitusmetoodika:
  Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

  Õpiväljundid:
  – õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
  – oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
  – oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
  – saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
  – saab lugedes aru sageli esinevatest sõnadest koosnevast või tema töö või huvidega seotud tekstist ning isiklikust kirjast;
  – oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.

  Koolituse alustamise tingimused: Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel. Vajalik õppija eesti keele valdamine A2 tasemel. Keeleoskustase määratakse testi alusel ja vastava õppejõuga vestluse käigus.

  ÕPPEKAVA  В2: 02.03 – 30.06.2020, hind 2360 eurot
  Koolituse maht: 450 at (300 tundi kontaktõpet ja 150 iseseisvat tööd)

  Koolitusmetoodika:
  Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

  Õpiväljundid:
  – õppija mõistab keerukate tekstide ja mõttevahetuse tuuma;
  – oskab koostada erialase või keerukama teksti kokkuvõtet, refereeringut ja ülevaadet;
  – oskab ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  – suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi;
  -oskab kirjeldada olukordi, seisukohti, väljendada arvamusi ja tundeid nii kõnes kui kirjas.

  Koolituse alustamise tingimused: Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel. Vajalik õppija eesti keele valdamine B1 tasemel. Keeleoskustase määratakse testi alusel ja vastava õppejõuga vestluse käigus.

  ÕPPEKAVA

  Lektor:

  Veera Jefremova – eesti ja vene keele õpetaja. Kõrgharidus, magister (Tartu Riiklik Ülikool 1966.a. vene keele ja kirjanduse eriala; Tallinna Pegagoogiline Instituut, 1989.a. eesti keele ja kirjanduse eriala). Üldstaaž 62 aastat. Õpetamise kogemus – 62 aastat.

  PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • 1 week, 3 days

  Registreeri

  Kui Te tahate koolitusest osa võtta, täitke registreerimisvorm ja me võtame teiega ühendust.